Fel Comisiynydd Heddlu a Throseddu (CHTh) Dyfed-Powys, yr wyf wedi cwblhau Cynllun Heddlu a Throseddu newydd, sy’n nodi fy mlaenoriaethau hyd at 2025.  

Ategir hyn gan gynllun cyflawni a fydd yn amlinellu’r modd y bydd fy mlaenoriaethau’n cael eu bodloni a’r mesurau a roddir ar waith er mwyn sicrhau bod ein cynnydd yn cael ei olrhain ac ar gael i’r cyhoedd graffu arno.

 Bydd y cynllun cyflawni’n cynnwys y Mesurau Trosedd a Phlismona Cenedlaethol a sefydlwyd gan y Swyddfa Gartref sy’n canolbwyntio ar y meysydd canlynol: -

  • Lleihau llofruddiaethau a lladdiadau eraill
  • Lleihau trais difrifol
  • Aflonyddu ar gyflenwi cyffuriau a llinellau cyffuriau
  • Lleihau troseddau cymdogaeth, gan gynnwys bwrgleriaeth, dwyn a lladrata
  • Gwella bodlonrwydd dioddefwyr, gan ganolbwyntio’n arbennig ar ddioddefwyr cam-drin domestig
  • Mynd i’r afael â seiberdroseddu

Dyma sut mae'r Llu yn cyfrannu at y mesurau cenedlaethol:

Darllenwch sut mae Arolygiaeth Cwnstabliaeth a Gwasanaethau Tân ac Achub Ei Mawrhydi wedi graddio perfformiad Heddlu Dyfed-Powys yma.

 

Bwrdd Atebolrwydd yr Heddlu

Mae’r Bwrdd Atebolrwydd Plismona’n canolbwyntio ar gyflwyno gwasanaeth yn erbyn fy mlaenoriaethau a amlinellir yn y Cynllun Heddlu a Throseddu. Mae’r Bwrdd Atebolrwydd Plismona’n cyfarfod ar sail chwarterol. Mae’n gyfarfod cyhoeddus ac fe hysbysir y cyhoedd amdano ar wefan Swyddfa Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu o leiaf ddwy wythnos cyn dyddiad y cyfarfod. Bydd y Bwrdd Atebolrwydd Plismona’n ystyried y themâu a drafodwyd yng nghyfarfodydd y Bwrdd Plismona a gynhaliwyd yn ystod y chwarter yn ogystal ag unrhyw waith a gyflawnwyd i gefnogi’r materion a godwyd. Bydd y Bwrdd Atebolrwydd Plismona hefyd yn derbyn adroddiad perfformiad mewn perthynas â darparu gwasanaeth yn erbyn fy mlaenoriaethau a amlinellir yn y Cynllun Heddlu a Throseddu.

Medrwch ddod o hyd i’r dogfennau allweddol yma.

Cylch Gorchwyl

 Cynhelir y Bwrdd Atebolrwydd Plismona Nesaf: TBC

 Os oes gennych chi gwestiwn am y cyfarfod yn cynnwys os fydd yn bosib i chi fynychu cysylltwch gyda Swyddfa'r Comisiynydd drwy e-bostio opcc@dyfed-powys.police.uk 

Cyfarfodydd Cyn 2023 yn archif

Bwrdd Atebolrwydd yr Heddlu (archif)

Dydd Mawrth 10 Rhagfyr 2024

Dydd Mawrth 24 Medi 2024

Dydd Iau 14 Mawrth 2024

Dydd Iau 26 Hydref 2023

Dydd Llun 17 Gorffennaf 2023

Dydd Gwener 26 Mai 2023

Dydd Gwener 03 Chwefror 2023