No meetings available to display

Rydym yn chwilio am bobl dalentog a brwdfrydig i ymuno gyda swyddfa Comisiynydd Heddlu a Throsedd Dyfed-Powys

Yma gallwch ddarganfod popeth sydd angen i chi ei wybod am ein cyfleoedd gyrfa presennol yn y swyddfa.

Cynlluniau Gwirfoddoli

Rydym yn awyddus i sicrhau bod ein gweithlu'n cynrychioli ein cymunedau ac mae gennym ddiddordeb arbennig mewn derbyn ceisiadau gan ein cymunedau amrywiol. Rhowch wybod i ni os hoffech unrhyw gymorth i lenwi ffurflen gais, neu os oes angen ffurflen gais arnoch mewn fformat arall.

Ymwelwyr Annibynol a'r DdalfaMae’r gwirfoddolwyr hyn yn ymweld â dalfeydd er mwyn gwirio ar les carcharorion a sicrhau y cynhelir eu hawliau. Maen nhw’n ymweld â gorsaf heddlu leol mewn parau, yn ddirybudd, ar unrhyw adeg o'r dydd neu'r nos; ac maen nhw'n darparu gwiriad annibynnol ar les carcharorion, a'u hamodau. I wneud cais llenwch naill ai ffurflen ar-lein neu lawrlwythwch y ffurflen gais.

 

Ymwelwyr Lleyg Er Lles Anifeiliaid - Mae lles cŵn yr heddlu’n flaenoriaeth uchel; rhaid i’r ffordd maen nhw’n cael eu trin fod yn effeithiol, dyngarol, moesegol a thryloyw. Mae gwirfoddolwyr ar gyfer fy Nghynllun Lles Anifeiliaid yn edrych ar amodau cŵn Dyfed-Powys. Mae pob un o drinwyr cŵn yr heddlu’n derbyn ymweliad gan wirfoddolwr o leiaf unwaith y flwyddyn. I wneud cais llenwch naill ai ffurflen ar-lein neu lawrlwythwch y ffurflen gais.

 

Panel Sicrhau AnsawddSefydlwyd y Panel Sicrhau Ansawdd er mwyn craffu ar ansawdd cyswllt yr Heddlu â’r cyhoedd, mewn modd tryloyw ac annibynnol, ar ran y cymunedau o fewn ardal Dyfed-Powys. I wneud cais llenwch naill ai ffurflen ar-lein neu lawrlwythwch y ffurflen gais.

 

Llysgenhad Ieuenctid - Ein nod gyda'r Cynllun Llysgenhadon Ieuenctid yw sicrhau bod cynifer o bobl ifanc â phosibl yn cael y cyfle i lunio dyfodol plismona ac atal troseddu ar draws Dyfed-Powys. Os ydych chi rhwng 14 a 25 oed a bod gennych ddiddordeb mewn darganfod mwy, cliciwch yma.