Dal i Godi

Gwasanaeth IDVA Dyfed-Powys
01267221194

Mae'r gwasanaeth IDVA yn mynd i'r afael â diogelwch dioddefwyr sydd â risg uchel o niwed gan bartneriaid agos, cynbartneriaid neu aelodau o'r teulu, gan gynnwys sicrhau eich diogelwch a diogelwch eich plant.

Unwaith y byddwn wedi derbyn atgyfeiriad, byddwn yn cysylltu â chi i gael rhagor o wybodaeth a thrafod eich anghenion cymorth.
Byddwn yn rhoi gwybod i chi am eich hawliau a'ch opsiynau o ran tai a'r broses gyfreithiol, gan esbonio effeithiolrwydd rhwymedïau troseddol a sifil.

Gallwn eich helpu i ddatblygu eich cynllun diogelwch personol eich hun a chynllun gweithredu yn seiliedig ar eich amgylchiadau penodol.
Ein nod yw bod yn un pwynt cyswllt, gan gysylltu ag asiantaethau eraill ar eich rhan a mynychu cyfarfodydd a llys gyda chi.
Gallwn hefyd eich helpu i aros yn eich cartref eich hun os dymunwch, gan sicrhau ei fod yn ddiogel – gan archwilio’r opsiwn o gael mesurau diogelwch ychwanegol a bydd yn eich helpu i ddatblygu cynllun diogelwch personol i helpu i’ch cadw’n ddiogel.
Bydd IDVA yn cysylltu â chi mewn ffordd ddiogel.
Bydd yr IDVA yn eich cynrychioli yn MARAC, sef cynhadledd asesu risg aml-asiantaeth.
Bydd yr IDVA a neilltuwyd i chi yn cwblhau asesiad risg gyda chi ac yn helpu i ddatblygu cynllun diogelwch sy'n benodol i'ch anghenion i leihau'r risg o niwed pellach i chi a/neu eich plant.
Mae IDVAs yn gweithio o bwynt argyfwng tuag at annibyniaeth a bywydau rhydd o gam-drin.