Mae Adran 23 o Ddeddf Diwygio’r Heddlu a Chyfrifoldeb Cymdeithasol 2011 hefyd yn nodi bod yn rhaid i Gomisiynwyr ddwyn eu Prif Gwnstabliaid i gyfrif am weithredu o dan delerau’r cytundeb cydweithredol.

Er mwyn cyflawni’r cyfrifoldebau hyn, cytunwyd yng nghyfarfod Grŵp Plismona Cymru Gyfan, a gynhaliwyd ar 26 a 27 Mawrth 2014, y byddai Memorandwm Cyd-ddealltwriaeth ar y cyd yn cael ei fabwysiadu er mwyn sefydlu trefniadau craffu a fyddai’n gymwys i unrhyw gytundeb cydweithredol newydd yn ogystal â’r rhai sy’n bodoli eisoes.

Memorandwm o Ddealltwriaeth Cyd Oruchwylio

Dolenni perthnasol

Cyd-fframwaith Llywodraethu Corfforaethol