Mae’r Comisiynydd Heddlu a Throsedd Dyfed-Powys (PCC) etholedig, Dafydd Llywelyn wedi dechrau ar ei dymor newydd yn y rol yr wythnos hon gyda chyfres o gyfarfodydd allweddol gyda'r nod o lunio ei weledigaeth strategol ar gyfer blaenoriaethau plismona'r rhanbarth dros y pedair blynedd nesaf.

Diwrnod swyddogol cyntaf y Comisiynydd oedd dydd Iau 9 Mai, a chafwyd trafodaethau allweddol, gan ddechrau gyda chyfarfod gyda'r Prif Gwnstabl i gael y wybodaeth ddiweddaraf gan Heddlu Dyfed-Powys ar faterion gweithredol, a hefyd i amlinellu ei weledigaeth a'i flaenoriaethau ar gyfer y tymor newydd yn y rol.

Yn ogystal, cyfarfu'r Comisiynydd â staff o'i Swyddfa ar gyfer trafodaethau ar ddatblygu Cynllun Heddlu a Throseddu newydd ar gyfer Dyfed-Powys ar gyfer 2025-2029.

Y Cynllun Heddlu a Throseddu fydd y glasbrint strategol a fydd yn cynrychioli gweledigaeth a blaenoriaethau'r Comisiynydd, gan atgyfnerthu ymhellach ei ymrwymiad i ddarparu gwasanaethau plismona effeithiol ac effeithlon wedi'u teilwra i anghenion a disgwyliadau ein cymunedau amrywiol.

Yn ystod yr wythnosau nesaf, bydd Swyddfa’r Comisiynydd yn lansio ymgynghoriad cyhoeddus ar y Cynllun Heddlu a Throseddu newydd, lle bydd y cyhoedd yn cael cyfle i ddweud eu dweud ar faterion plismona a throseddu yn eu hardal. Bydd holiaduron ar-lein a grwpiau ffocws yn rhan o'r ymgynghoriad, er mwyn sicrhau bod y Swyddfa'n darparu digon o gyfleoedd i gymunedau ddweud eu dweud.

Wrth fyfyrio ar ei uchelgeisiau ar gyfer y tymor sydd i ddod, dywedodd Mr Llywelyn y bydd yn canolbwyntio ar gynyddu hyder ac ymddiriedaeth y cyhoedd mewn plismona. “Mae’n anrhydedd cael fy ailethol yn Gomisiynydd Heddlu a Throseddu Dyfed-Powys am fy nhrydydd tymor yn olynol.

“Wrth i mi ddechrau’r tymor newydd hwn yn y Swyddfa, rwyf wedi ymrwymo i adeiladu ar yr hyn a gyflawnwyd hyd yma a mynd i’r afael â’r heriau sydd o’m blaen.

“Mae fy ngweledigaeth yn glir: datblygu cymunedau mwy diogel i bawb drwy fod yn rhagweithiol wrth atal troseddu a sicrhau system gyfiawnder sy’n deg ac yn effeithlon.

“Byddaf yn gweithio ar y cyd â’r Heddlu a phartneriaid asiantaethau troseddol eraill i sicrhau tryloywder ac atebolrwydd, i sicrhau y gallwn gydweithio i wella ffydd a hyder y cyhoedd mewn plismona.

“Eich diogelwch chi fydd fy mhrif flaenoriaeth bob amser. Rwyf am sicrhau bod ardal Heddlu Dyfed Powys yn parhau i fod yn un o’r lleoedd mwyaf diogel i fyw ynddo yng Nghymru a Lloegr”.

DIWEDD

Rhagor o fanylion:-

OPCC.Communication@dyfed-powys.police.uk

Article Date: 10/05/2024